Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 123containerombouw, en een Wederpartij waarop 123containerombouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Artikel 2. Offertes

 • Opdrachtbevestigingen en tarieven op 123containerombouw.
 • De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven. 
 • Alle offertes van 123containerombouw zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 1 maand na datum van uitgifte. 
 • Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. 123containerombouw kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

 Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten 

 • 123containerombouw doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal 123containerombouw de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn.
 • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 123containerombouw niet mogelijk is langer duurt dan 12 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 • 123containerombouw bezorgt tot de eerste deur op de begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is 123containerombouw bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Bij bezorging dienen wel alle obstakels weg te zijn gehaald die het bezorgen eventueel belemmeren. Denk aan schuttingdelen, deuren, speelgoed of andere zaken. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.
 • 123containerombouw brengt een bedrag in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten.
 • Alle producten van 123containerombouw worden special voor u (eventueel op maat) gemaakt! Hierdoor is het voor 123containerombouw onmogelijk om bestelde producten via de webshop of eventueel middels een offerte terug te nemen.
 • Reeds bestelde producten via de webshop van 123containerombouw of middels een offerte kunnen ten alle tijden geannuleerd worden tot een maximum van 14 dagen na bestelling , mits deze nog niet in het productieproces zitten. Hiervoor moet u telefonisch contact opnemen op met ons.


Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst 


Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed 123containerombouw zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal 123containerombouw de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten. 

Artikel 5. Garantie 

 • 123containerombouw garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is 123containerombouw verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. 123containerombouw kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen dan wel te vervangen. 
 • Goederen moeten voor herstel bij 123containerombouw afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal 123containerombouw een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen. 
 • De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van 123containerombouw, afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn. 
 • De ondervloer waar de container(s) op geplaatst worden dienen gelijksvloers / waterpas te zijn. Hout kan uitzetten en krimpen en kan hierdoor invloed hebben op de werking van het product.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten


De betaling dient vooraf of tijdens de aflevering van de producten contant of per bank (pin/overschrijving) gedaan te worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 • Indien 123containerombouw aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order. 
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 123containerombouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 123containerombouw toegerekend kunnen worden; 
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 • 123containerombouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder verstaan we eventueel sappen ( vb. hars of e.d.) die uit het meubel kunnen lopen en schade kunnen aanrichten aan uw inrichting ( v.b. parket of iets dergelijks).
 • 123containerombouw bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien 123containerombouw helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.                


Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 123containerombouw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 9. Wijzigingsrecht

 • 123containerombouw, behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel en winkel tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van 123containerombouw. 
 • Op alle overeenkomsten, gesloten met 123containerombouw, is Nederlands recht van toepassing.